دادرسی کیفری

تحلیل حقوقی صفر تا صد یک تصادف رانندگی

تحلیل حقوقی صفر تا صد یک تصادف رانندگی

مقدمه:

آیا درسته که گفته شده: هرکس همانطوری زندگی میکنه که رانندگی میکنه…😉😌 واقعیت اینه که این روزها، وضعیت رانندگی طوری شده که نه تنها باید به دیگران نزیم، بلکه باید مراقب باشیم به ما نزنند!!
اینک باهم ببینیم صفر تا صد یک حادثه تصادف را چگونه میتوان بهتر‎ مدیریت کرد. 👇👇👇

تصادف فرضی یک خودرو با موتوری ✅✅✅
در پي تصادف رانندگي و برخورد یک خودرو با يك موتور سوار و ترك نشين وي شكوائيه اي توسط آنان عليه راننده خودرو در مراجع قضایی مطرح می‎گردد، كه ابتدا موضوع براي انجام تحقيقات مقدماتي به كلانتري مربوطه ارجاع می شود. متعاقباً از شاکیان سؤالاتی مطرح و شكايت خود را در كلانتري مكتوب می‎نمایند. ضمن اينكه راكب موتورسيكلت اعلام می‎نماید خودش نيز فاقد گواهينامه رانندگي موتورسيكلت مي باشد، راننده خاطی نيز در بازجويي خود اعلام نموده وقتي از فرعي مي خواستم وارد اصلي شوم كاملاً توقف نمودم، ليكن موتور سيكلت با سرعت با اتومبيل بنده برخورد نمود. به دستور فرماندهي كلانتري مصدومين حادثه به پزشكي قانوني معرفي و از ايشان معاينه به عمل آمده و نوع جراحات نيز اعلام می‎گردد. اعلام نظر كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي نيز حاكي از بي احتياطي راننده سواري به علت عدم رعايت حق تقدم و نقض آیین نامه رانندگي بوده است.

لذا نظريه كارشناس راهنمايي و رانندگي به مقصر حادثه و شاكي ابلاغ و طرفين اعتراضي نداشته اند و صرفاً متقاضي ترسيم كروكي بوده اند. پرونده پس از تكميل توسط كلانتري مربوطه به همراه طرفين به دادگستري مربوطه ارجاع كه پس از ثبت به دادگاه عمومي کیفری دو ارجاع می‎شود. در شعبه مربوطه شكايت شكات استماع و راننده نيز اتهام وارده را قبول می‎نماید. لذا رياست دادگاه نسبت به راننده براساس قانون آیین دادرسي كيفري اقدام به صدور قرار كفالت به مبلغ دویست میلیون ريال نمودند. در خصوص راكب موتور نيز به دليل نداشتن گواهي نامه قرار وجه التزام به مبلغ ده ميليون ريال صادر و هر دو قرار به طرفين ابلاغ می‎گردد. پيرو صدور قرار كفالت براي راننده، وی بیمه نامه را ارائه که پس مشخص شدن اصالت آن، قرار قبولي كفالت صادر می‎شود.

سپس وقت رسيدگي تعيين و به طريق قانوني به طرفين ابلاغ و در وقت مقرر جلسه دادگاه تشكيل می‎گردد. شاكيان عليرغم اخطاريه در دادگاه حضور ندارند، لیکن متشاکی (یعنی راننده) حضور دارد و شكايت شكات به وی تفهيم و اظهار داشته قبول دارم و نسبت به نظريه كارشناس كه حاكي از تقصير اينجانب مي باشد هم اعتراضي ندارم. ضمناً خودروی بنده داراي بيمه مي باشد كه خسارات وارده را از محل بيمه پرداخت خواهم كرد. آخرين دفاعيات نيز از نامبرده اخذ گرديد. دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و تصور کنید چه رأیی صادر نمايد؟

Image result for ‫دادنامه دادگاه‬‎

“دادنامه دادگاه” ✍🔻📃
در خصوص اتهام آقای…………….. داير بر ايراد صدمه بدني غير عمدي نسبت به آقايان ۱-……….. ۲-…………… ناشي از بي احتياطي در امر رانندگي با توجه به اعلام شكايت شاكيان، گزارش مأمورين انتظامي، نظريه افسر كاردان فني تصادفات كه مصون از اعتراض متهم باقيمانده است، نظريه و گواهي هاي پزشكي قانوني، اقرار صريح متهم و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهكاري وی محرز و مسلم است و عمل مشارالیه منطبق است با مواد … قانون مجازات اسلامي و لذا دادگاه استناداً‌ به مواد مرقوم حكم به محكوميت متهم به پرداخت الف هفت صدم ديه كامله بابت مجموع ۱- ارش خونريزي زير ملتحمه چشم راست، نيم درصد ديه كامله ۲- ارش خراشيدگي قرنيه چشم راست، نيم درصد ديه كامله ۳- سائيدگي عميق داميه زير چشم راست ۴- سائيدگي حارصه سمت راست صورت ۵- جراحت حارصه مخاط لب فوقاني ۶- سائيدگي عميق داميه زانوي چپ ۷- سائيدگي حارصه زانوي راست.
۸- ارش التهاب ناحيه زير استخوان كشكك زانوي چپ، نيم درصد ديه كامله و نيز شش دينار بابت مجموع كبودي زير چشم راست و كبودي مخاط لب فوقاني در حق آقاي……………… ب: سه صدم ديه كامله بابت مجموع ۱- جراحت ساق پاي راست متلاحمه۲- خراشيدگي حارصه مچ پاي راست ۳- ارش سائيدگي در حد حارصه كتف راست، نيم درصد ديه كامله ۴- سائيدگي حارصه پشت دست چپ و نيز هفت دهم درصد ديه كامله بابت ارش تورم مچ پاي راست در حق آقاي ………….. صادر و اعلام مي نمايد. و اما از جهت بي احتياطي در امر رانندگی، دادگاه متهم را مستنداً به ماده ۷۱۷ قانون مجارات اسلامي بخش تعزيرات با رعايت بند۱ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۷۳ مجلس شوراي اسلامي به تحمل پرداخت یکصد ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس تعزيري در حق صندوق دولت محكوم مي نمايد.
رأي صادره حضوري بوده در خصوص ديات قطعي است ولي در ساير موارد ظرف مدت بيست روز پس از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در مراجع محترم تجديدنظر استان …. خواهد بود.
رئيس شعبه … دادگاه عمومي کیفری دو شهرستان … ✍🔸✍

معانی برخی اصطلاحات در دادنامه فوق: 👆👆

حارصه: خراش پوست سر یا صورت بدون آنکه خون جاری شود، و یک صدم دیه کامل مجازات دارد.

دامیه: خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد، و مجازات آن دو صدم دیه کامل است.

متلاحمه: زخمی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود ولی به پوست نازکی روی استخوان نرسد، که سه صدم دیه کامل مجازات دارد.

سمحاق: زخمی که از گوشت عبور کند و به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار صدم دیه کامل مجازات دارد.

موضحه: جراحتی که از گوشت عبور کند و پوست نازک روی استخوان را کنار زده و استخوان را آشکارکند، که مجازات آن پنج صدم دیه کامل است.

📚

توضیح برخی واژه های حقوقی هنگام تصادفات ✅✅

الف) جنبه خصوصي جرم:
با توجه به بي احتياطي متهم در امر رانندگي و ايراد صدمه غير عمدي به شكات و شكايت خصوصي مشاراليهم از متهم، دادگاه رسيدگي كننده مكلف به رسيدگي و صدور رأي مي باشد. آنچنان كه با اعزام شكات به پزشكي قانوني و معاينه از ايشان ميزان جراحات وارده مشخص و نظريه پزشكي قانوني نيز مبناي صدور رأي دائر بر محكوميت متهم به پرداخت ديه به نفع شكات قرار گرفته است.
ب) جنبه عمومي جرم:
با عنايت به اينكه مقررات و نظامات دولتي از سوي متهم در امر رانندگي نقض گرديده لذا به منظور حفظ امنيت و نظم جامعه دادگاه مكلف است متهم را محكوم به مجازات متناسب نمايد كه در پرونده حاضر نيز شاهد هستيم متهم از اين باب، به پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس محكوم گرديده است. اج) افسر کاردان_فنی:
در غالب پرونده های تصادفات یکی از پیش نیازهای مهم، اخذ نظريه افسر كاردان فني راهنمايي و رانندگي مي باشد كه مي بايست مقصر حادثه را با ميزان درصد تقصير در كروكي هاي خود اعلام نمايد. این موضوع به قدری اهمیت دارد که حتی چنانچه صحنه تصادف به هر دلیلی بهم خورده باشد، بنا به تشخیص مرجع قضایی و به هزینه ذینفع بازسازی می شود. لیکن لازم به تذکر است که در شرایط فعلی به لحاظ جلوگیری از ایجاد #ترافیک حاصل از تصادفات، پرداخت خسارت مالی تا مبلغ ۶۳ میلیون ریال نیازی به کروکی مزبور ندارد.
د) در خصوص قطعيت رأي صادره نسبت به آن قسمت كه از باب ديات اظهارنظر شده برابر قوانين آيين دادرسي كيفري اگر مجموع ديات كمتر از خمس ديه كامله مي باشد، نیازی به تأیید دادگاههای تجدیدنظر ندارد.
ه) منظور از دیه مالی است که محکوم به دلیل ارتکاب جرمی که منجر به آسیب بدنی یا فوت دیگری شود، به او یا ورثه اش می پردازد. لیکن در صورتیکه برای عضوی دیه تعیین نشده باشد، دادگاه با در نظر گرفتن دیه کامل انسان و نوع و کیفیت آسیب وارده و بعضاً مطابق نظر پزشک قانونی میزان آنرا تعیین می کند، که به آن ارش (تفاوت بین عضو سالم و معیوب) می گویند. ⚖

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن