حقوق و اشخاص

در تنظیم اسناد چه زمانی نیاز به فرم ۱۹ مالیاتی نیست؟

ماده ۳۵ قانون مالیات های مستقیم مقرر نموده است: «… کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت کنند باید گواهی نامه حوزه مالیاتی صلاحیتدار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا اینکه مالیات متعلق کلا پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی نامه مجاز به ثبت نیستند.»
بند ۳۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز اشعار می دارد: «ثبت هرگونه اسناد ناقله از طرف وراث راجع به ترکه مورث موکول به تسلیم گواهی مصرح در ماده ۱۹۴ اصلاحی قانون مالیات مستقیم و تبصره آن مصوب ۱۳۴۵ و ۱۳۴۸ می باشد»
نکته ای که در ماده ۳۵ و بند ۳۸ فوق مورد توجه و تاکید قانونگذار و سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گرفته اینکه اخذ گواهی نامه واریز مالیات بر ارث (فرم ۱۹ مالیاتی) زمانی ضرورت دارد که اموالی که مورد نقل و انتقال قرار می گیرد در زمان فوت متوفی متعلق به وی بوده و جزو ماترک مرحوم محسوب شود.
مفهومی که از ماده ۳۵ و بند ۳۸ بخشنامه فوق استنباط می شود اینکه بر اموالی که در زمان فوت متوفی به وی تعلق نداشته مالیاتی تعلق نخواهد گرفت. یعنی بدیهی است اگر اموالی در زمان حیات متوفی بصورت ارادی در دفاتر اسناد رسمی بنام دیگری انتقال داده شود مشمول پرداخت مالیات بر ارث نخواهد بود. موضوع قابل تامل اینجاست که اگر متوفی در زمان حیات مالی را به یکی از طرق قانونی اعم از بیع، صلح، هبه و یا … بنام دیگری واگذار نماید و به جهت عدم تنظیم سند در زمان حیات بنام خریدار، همچنان سند بنام متوفی باشد آیا مال مذکور به عنوان اموال و ماترک مرحوم محاسبه و بایستی مالیات آن پرداخت شود یا نه؟
در پاسخ باید پذیرفت بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت مالک کسی است که نام او در دفتر املاک موجود در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد و برابر مفهوم مخالف ماده ۴۸ ق.ث سندی که برابر مقررات به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. فلذا ادارات امور مالیاتی الزامی در پذیرش چنین مبایعه نامه ای نداشته و معمولا سند اموال دارای سند مالکیت رسمی بنام متوفی را مشمول مالیات بر ارث دانسته و ممکن است حقوق دولتی را از وراث اخذ کنند .
در چنین شرایطی دو وضعیت ممکن است پیش آید:
الف) خریدار با وراث فروشنده به توافق رسیده باشند و وراث با اختیار کامل نسبت به تنظیم سند بنام خریدار اقدام کنند که در این صورت ارائه گواهی واریز مالیات بر ارث (فرم ۱۹ مالیاتی) به دفتر اسناد رسمی الزامی است.
ب) وراث فروشنده به دلایل گوناگون حاضر به تنظیم سند نیستند که در این صورت خریدار می بایست با مراجعه به محاکم قضایی دادخواست الزام به تنظیم سند را تقدیم نموده و وراث را ملزم به اجرای مفاد مبایعه نامه نمایند. اگر دادگاه اصالت مفاد مبایعه نامه فیمابین متوفی و خریدار را احراز نماید حکم به الزام تنظیم سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی خواهد داد که در این صورت چون وقوع عقد در زمان حیات متوفی اثبات و احراز شده نیازی به ارائه گواهی واریز مالیات بر ارث (فرم ۱۹ مالیاتی) نخواهد بود چون مورد معامله مذکور جزو ماترک محسوب نشده و با وقوع ایجاب و قبول بین متوفی و خریدار به مالکیت خریدار درآمده است که در همین راستا کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران در جواب یکی از دفاتر اسناد رسمی رای شماره ۵۹/۲۸۹۵-و-ر مورخ ۰۶/۰۴/۸۹ را بشرح ذیل صادر نموده است:
«نظر به اینکه مرجع قضایی ذیصلاح وقوع انتقال و یا انجام معامله ملک و یا مالی را در زمان حیات متوفی احراز نموده لذا مورد معامله مذکور از زمره ماترک خارج است و با عنایت به مواد ۱۷ و ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن سردفتر تکلیفی به اخذ گواهی واریز مالیات بر ارث نداشته و مورد از شمول قانون مالیات های مستقیم خارج می باشد.»
اقتباس از: کانال حقوق گلستان

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن