حقوق اداری

نمونه قرارداد انجام خدمات اداری

نمونه قرارداد

نمونه قرارداد انجام خدمات اداری

در مورخه                       قرارداد حاضر بين                                    كه منبعد در اين قرارداد كارفرما ناميده مي شود به نمايندگي آقاي                    از يك طرف و آقاي                فرزند               متولد         داراي شماره شناسنامه       صادره از          با تحصيلات                          در رشته                   كه در اين قرارداد مجري ناميده مي شود از طرف ديگر، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين قرارداد درج شده است ، به شرح ذيل منعقد مي‎گردد.

ماده يك موضوع قرارداد : موضوع قرارداد استفاده از خدمات مجري به منظور پروژه يا قرارداد:

۱-تأمین سخت افزار و تجهیزات مورد نیاز کارفرما و راه اندازی و نصب به تعداد ۲۰ کاربر

۲- پشتیبانی از شبکه اینترنت و سیستم اتوماسیون اداری

ماده ۲- اسناد و مدارك : اين قرارداد شامل اسناد و مدارك زير است:

الف متن قرارداد

ب: مشخصات فني (پيوست شماره يك )

ج: نمودار زمانبندي اجراي قرارداد (پيوست شماره دو )

د: يك برگ سفيد به شماره                جهت تضمين حسن انجام كار سپرده شده از سوي مجري

ه: كپي كارت تحصيلي  و شناسنامه  مجري

ماده ۳- مدت قرارداد : مدت اجراي قرارداد                و زمان شروع آن از تاريخ پيش پرداخت مي‎باشد.

ماده ۴- مبلغ قرارداد :

مبلغ قرارداد                          ريال مي باشد و بر  اساس جدول زير پرداخت خواهد شد.

 

الف : معادل ۲۰ درصد مبلغ پروژه در زمان انعقاد قرارداد به‎عنوان پيش پرداخت، بعد از تأیید ناظر مي باشد.

ب: معادل ۴۰ در صد از مبلغ پروژه پس از ارائه صورت وضعيت دو ماهه از زمان شروع قرارداد، بعد از تأیید نهایی ناظر با توجه به پيوست شماره ۲

ج: معادل ۴۰ درصد از مبلغ پروژه پس از اجراي موضوع قرارداد با توجه به پيوست شماره ۲

تبصره : معادل ۱۰ درصد هر يك از اقساط فوق (الف ، ب ، ج ) به‎عنوان حسن انجام كار كسر شده و در پايان قرارداد در صورت تاييد نهايي كارفرما به‎عنوان تسويه حساب به مجري پرداخت مي گردد . معادل ۵ درصد از هر يك اقساط فوق نيز به‎عنوان علي الحساب ماليات مودي (دريافت كننده وجه ) كسر و به حساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز و رسيد آن به مجري تسليم مي شود.

ماده ۵ – تعهدات مجري:

 • كليه تعهدات اجرايي مجري در قالب مشخصات فني (پيوست شماره ۱) ذكر گرديده است و مطابق نمودار زمانبندي اجراي قرارداد كه به تائيد كارفرما رسيده است ، (پيوست شماره ۲) انجام مي شود و از طرف مجري به كارفرما تسليم مي گردد.
 • مجري متعهد مي‎گردد گزارش نوبه اي پيشرفت پروژه را در فواصل و به‎طور متوالي به كارفرما تسليم كند.
 • مجري متعهد مي‎گردد در پايان هر مرحله گزارش پيشرفت پروژه را به كارفرما تسليم كند.
 • مجري متعهد مي‎گردد در پايان پروژه مستندات آن را در دو نسخه به كارفرما تحويل دهد.
 • هر گونه تغيير و اصلاح مفاد قرارداد توسط مجري مي بايست كتباً به تائيد كارفرما برسد.
 • مجري بدون هماهنگي با كارفرما حق واگذاري مستندات و خروجي‎هاي پروژه را به اشخاص حقيقي و حقوقي ندارد.
 • مجري متعهد مي‎گردد طبق زمان بندي اجراي قرارداد به موقع عمل نمايد. مجري متعهد مي‎گردد، تهيه مستندات پروژه را مطابق فرمتي كه توسط كارفرما پيشنهاد مي‎شود، تدوين نمايد.

ماده ۶- تعهدات كارفرما:

 • كارفرما در حدود مقدورات متعهد مي گردد اطلاعات مورد نياز پروژه را تا آنجا كه جنبه امنيتي و محرمانه نداشته باشد در اختيار مجري قرار دهد.
 • پرداخت به موقع اعتبار مربوطه.
 • كارفرما مخير است هر زمان كه صلاح بداند (جدا از بازديد ناظر ) از موضوع توافقنامه بازديد عمومي و تخصصي به‎عمل آورد و ناظر خود را جهت نظارت بر اجراي پروژه به‎طور رسمي معرفي نمايد.
 • حداكثر پس از ۳ روز از گزارش نوبه اي و مرحله‎اي پيشرفت پروژه نظرات خود را به مجري اعلام نموده تا نسبت به رفع نواقص به هزينه خود اقدام نمايد. در غير اين‎صورت گزارش تائيد شده تلقي مي‎گردد.
 • حداكثر پس از ۵ روز از تاريخ دريافت گزارش نهايي پروژه نظرات خود را به مجري اعلام نموده تا نسبت به رفع نواقص به هزينه خود اقدام نمايند . در غير اين صورت گزارش تائيد شده تلقي مي‎گردد.

تبصره : نظرات اصلاحي كارفرما شامل گزارش هاي تاييد شده قبلي نمي باشد.

 • هرگونه تغيير در مشخصات فني و مفاد اين قرارداد توسط كارفرما مستلزم موافقت كتبي مجري يا انعقاد الحاقيه قرارداد مي باشد.

ماده ۷- ضمانت حسن انجام كار: براي حصول اطمينان از حسن انجام تعهدات ، مجري معادل مبلغ قرارداد را در قالب يك فقره سفته همزمان با دريافت قسط اول قرارداد به كارفرما تحويل مي دهد. اين وجه الضمان در صورتيكه مجري به تعهدات ناشي از اين قرارداد عمل ننمايد به نفع كارفرما ضبط خواهد شد و در غير اين صورت در زمان تسويه حساب نهايي از سوي كارفرما به مجري مسترد مي‎شود.

سفته به شماره                        مورخ ………………….

ماده ۸- حوادث قهريه: در شرايط اضطراري يا حوادث غير مترقبه از قبيل جنگ ، زلزله ، سيل و آتش سوزي چنانچه طرفين قرارداد توافق نمايند، مي‎توانند بر اساس مفاد قرارداد و با تعيين خسارت‎هاي وارد شده به‎طور توافقي به اجراي قرارداد ادامه دهند و در صورتي‎كه انجام قرارداد حاضر براي يك از طرفين غير ممكن شود ، طرف ذيربط مي‎تواند ختم قرارداد را به‎طرف ديگر اعلام نمايد. در غير اين‎صورت ظرف مدت يك ماه بعد از اعلام ختم قرارداد مجري صورت حساب مبالغي كه بايد از طرف كارفرما به وي پرداخت شود به كارفرما تسليم مي نمايد و كارفرما بعد از در يافت صورت حساب فوق و ارزيابي آن به مدت حداكثر يك ماه و محاسبه توسط كارشناسان مرضي‎الطرفين، كليه مبلغي را كه به مجري تعلق مي گيرد ، پرداخت خواهد نمود.

ماده ۹- موارد فسخ قرارداد: در صورتي‎كه مجري به علت قصور‎، مدت انجام تعهدات ( طبق ماده ۳)را تا پيش از يك چهارم مدت انجام كل پروژه به تعويق اندازد و يا اين‎كه به‎طور كلي مفاد تمام يا قسمتي از قرارداد را رعايت نكند‎، كارفرما كتباً به مجري اخطار خواهد كرد كه نقايص و معايب را ظرف مدت ۲۰ روز مرتفع سازد‎. در صورتي‎كه مجري در ظرف مدت مذكور به تذكر كارفرما و بر طبق مفاد قرارداد عمل نكند كارفرما حق خواهد داشت اين قرارداد را با اخطار كتبي ۲۰ روزه فسخ نمايد. در اين‎صورت ارزش خدماتي كه مجري در مراحل مختلف تا تاريخ فسخ قرارداد انجام داده، توسط كارشناسان مرضي الطرفين ارزيابي شده و پس از محاسبه كامل، تسويه حساب نهايي با مجري انجام مي‎شود در صورتي كه كارفرما موارد ذكر شده در ماده ۶ را اجرا نكند در ابتدا مجري موضوع را كتباً با كارفرما اطلاع داده و برنامه كار را تا دو برابر زمان تاخير شده از طرف كارفرما به تعويق خواهد افتاد. چنان‎چه اين مدت تاخير ۲۰ روز به طول انجامد يا مفاد ماده ۴ رعايت نشده و حق‎الزحمه مجري به‎طور كامل در زمان هاي قيد شده در قرارداد پرداخت نگردد ، مجري حق دارد طي اخطار كتبي ۲۰ روزه قرارداد را فسخ نمايد و وجوهي را به شرح ذيل دريافت دارد، كليه هزينه‎هاي مربوط به خدمات انجام شده توسط مجري به‎منظور اجراي اين قرارداد با ارائه اسناد و مدارك مربوطه و ارزيابي و محاسبه توسط كارشناسان مرضي‎الطرفين.

ماده ۱۰-مجري اعلام مي‎دارد كه مشمول قانون مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي نبوده و در صورت اثبات خلاف آن شخصاً مسئول و جوابگو خواهد بود.

ماده ۱۱- نشاني طرفين قرارداد:

كارفرما…………..آدرس……………..تلفن…………………….

مجري……………. آدرس:…………………. تلفن ……………

ماده ۱۲- قانون قرارداد: اين قرارداد از هر حيث تابع قوانين دولت جمهوري اسلامي بوده و در سه نسخه تنظيم و به امضاء رسيده است و كليه نسخ آن از اعتبار واحد برخوردارند.

اين قرارداد در ۱۲ ماده رويت شده و صحت مطالب مندرج در آن مورد تائيد مي باشد و ايجاد هرگونه تغييرات در متن اين قرارداد ، متضمن تنظيم صورت جلسه جديد خواهد بود.

امضا كارفرما يا نماينده                          امضا مجري                      امضا ناظر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا